Horizonto.3

Ba thanh ngang này có thể điều chỉnh và phù hợp với bất kỳ bài tập thanh nào.

Perspective

         Top view

Specs